Cíle a oblasti vzdělávání

Cíle vzdělávání

Při budování a rozvoji znalostí, dovedností a postojů dětí v Sofia School je důraz kladen především na:

1. komunikaci

 • zvládnout mateřský jazyk po stránce komunikativní
 • kultivovaně se vyjadřovat, umět vyjádřit svůj názory
 • používat anglický jazyk při běžné komunikaci
 • kriticky myslet

2. řešení problému

 • rozvíjet a budovat schopnost řešit problémy, které přináší běžný život
 • umět uznat chybu a opravit vlastní kroky a postupy

3. práci v týmu

 • podporovat společné řešení úkolu, zvolit vhodný postup
 • rozvíjet schopnost spolupráce a efektivně pracovat s ostatními,
 • určovat svůj podíl i podíl ostatních dětí na řešení společného úkolu,

4. gramotnosti (čtenářská, přírodovědná, matematická informační a finanční)

 • využívat s dětmi smysluplně počítačovou techniku,
 • rozvíjet kritické myšlení, vynalézavost a kreativitu,
 • rozvíjet logiku a podporovat talent
 • číst s porozuměním (za pomoci dospělého)
 • chránit přírodu a vlastní zdraví

5. osobnost

 • rozvíjet vlastnosti dětí, které jsou základem pozitivního a zdravého vztahu k životu,
 • vést děti ke smyslu osobní odpovědnosti a podporovat lásku k objevování, zvídavosti a k druhým (lidem i zvířatům),
 • realizovat v maximální šíři preventivní programy
 • rozvíjet osobnost v souladu s jejími možnostmi a na základě individuálního přístupu

6. smysluplné využití volného času (zapojení do volnočasových aktivit a dobrovolnictví)

 • souhrn mimoškolních uměleckých, sportovních, a dobrovolnických aktivit, které rozšiřují vlastní potenciál člověka a podporují osobnostní růst každého dítěte

Oblasti vzdělávání

1. Dítě a jeho tělo

Já a moje tělo aneb Chráním si své zdraví

Dítě zná svoje tělo. Využívá je podle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. Učí se sebeobsluze, zná pojem zdravá výživa, ví co je bezpečnost a ochrana zdraví

Cíl: podporovat fyzickou pohodu dětí, zlepšovat tělesnou zdatnost, zdravotní kulturu, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností. Vést děti ke zdravým životním návykům.

Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti, zdravotně zaměřené činnosti, smyslové a psychomotorické hry, činnosti relaxační a odpočinkové

2. Dítě a jeho psychika

Já a moje psychika aneb Prožívám děje a změny

Dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. Dítě poznává a prožívá.

Cíl: podporovat u dětí duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet řeč, jazyk, pěstovat vůli. Povzbuzovat je k dalšímu poznávání a učení.

Vzdělávací nabídka: artikulační, řečové a sluchové hry, samostatný slovní projev, záměrné pozorování běžných objektů, smyslové hry, spontánní hra, hry pro rozvoj vůle, estetické a tvůrčí aktivity, dramatické činnosti

3. Dítě a ten druhý

Já a ten druhý aneb Vím, kdo jsem a kam patřím

Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby.

Cíl: učit děti vytváření vztahů, poznávání svých možností a hodnotit své chování. Vnímat přírodu a vše co s tím souvisí a je zvládnout vše, co přináší život.

Vzdělávací nabídka: sociální a interaktivní hry, kooperační činnosti, společná setkávání a naslouchání druhému, hry zaměřené na poznávání sociálního prostředí

4. Dítě a společnost

Já a společnost aneb Pozoruji změny a účastním se událostí

Dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role (rodina, domov, školka, škola, obec, země).

Cíl: vést děti do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití, do světa kultury umění a přírody. Umožnit jim aktivně se podílet na utváření společenské pohody.

Vzdělávací nabídka: běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování, různorodé společné hry, tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické a hudební.

5. Dítě a svět

Já a svět aneb Aktivně ovlivňuji prostředí

Dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. Osvojuje si zdraví životní styl a správné návyky.

Cíl: zakládat u dětí povědomí o okolním světě, o jeho dění, o vlivu na životní prostředí. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte – člověka- k životnímu prostředí.

Vzdělávací nabídka: přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, hry a aktivity na téma dopravy, praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek.