Integrovaná výuka

Hlavní myšlenkou programu Mateřské školy Sofia School je poznávání a prožívání všeho (světa, všech detailů, které se odehrávají kolem nás), co nás společně obohacuje (děti i dospělé). Tak, jak plyne čas během roku, a střídají se roční období, tak budeme společně tvořit, prožívat, poznávat a radovat se i v Mateřské škole Sofia School.

Lidové zvyky, obyčeje a tradice jsou nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu Moudrá a svobodná školka.

Obsah vzdělávacího programu je rozpracován do 4 integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku období, hlavní cíle bloku, vzdělávací nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

Integrované bloky jsou pro všechny pedagogické pracovníky závazné, podle nich tvoří podtémata a konkrétní tematické plány pro svěřené děti. Jednotlivé bloky nabízí prostor pro tvořivost a kreativitu pedagoga a umožňují mu reagovat na aktuální podmínky dětí.

Středem našeho zájmu se stává činnost v souvislostech. Využívají se takové životní situace, ve kterých se budou děti v budoucnosti nacházet a ve kterých budou muset určitým způsobem jednat.

Činnost v souvislostech zahrnuje rovnoměrně všechny složky výchovy:

 • tělesnou
 • rozumovou
 • pracovní
 • estetickou
 • etickou

Podporuje, buduje a rozvíjí všechny kompetence (dovednosti):

 • k učení
 • k řešení problémů
 • komunikativní
 • sociální a interpersonální
 • činnostní a občanskou

PODZIM

Časový rozsah: září, říjen, listopad

Charakteristika integrovaného bloku

Časový úsek integrovaného bloku PODZIM můžeme charakterizovat jako krok k socializaci dítěte. U těch nejmenších jde o proces adaptační (v ryze individuální míře). Snažíme se maximálně respektovat individualitu a napomoci v poznání všeho nového (vlastní prostředí školy, třídy, školní zahrady, okolí) dále pak s novými lidmi a kamarády. Zapamatují si svoji značku, zorientují se v prostředí třídy, poznají nové hry a hračky  a postupně se začnou přizpůsobovat  dennímu režimu. Navazující část tohoto bloku přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období.

V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, počasí, houby, barvy v přírodě, tvary listů, tažní ptáci, ukládání přírody k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají. Budeme pracovat s přírodninami, cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, tančit, zpívat a hrát hry. Přichystáme podzimní slavnosti s ovocným či zeleninovým salátem. Postupně si osvojíme časové pojmy, naučíme se orientovat v čase (den, noc), podzimní draci nám ukážou cestu k různým materiálům a tvarům. Upevníme si povědomí o čistotě, hygieně a zdravé výživě.

ZIMA

Časový rozsah: prosinec, leden, únor

Charakteristika integrovaného bloku

V rozmezí integrovaného bloku ZIMA se budeme zabývat zimním obdobím, počasím, sněhem a jeho vlastnostmi, stavbou sněhuláků, bobováním, výlety do ledové přírody, hledáním lesních zvířátek podle stop, krmením ptáků, péčí o krmítka.

Nazdobíme vánoční stromek pro zvěř a ptactvo. Blížící se čas Vánoc je stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani příprava vánoční besídky s posezením u vánočního cukroví. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní krátké zimní dny. Zimní období nás navede k tématům povolání, oblékání, péče o své zdraví, nálady. Poznáme části lidského těla a některé vnitřní orgány včetně jejich funkce v těle. Získáme povědomí o vývoji člověka (narození, růstu, proměnách), o nemoci – zahrajeme si na lékaře a připomeneme si, jak pečujeme o nemocného. Dozvíme se o důležitosti aktivního pohybu a zdravé výživy. Pojmenujeme si zimní sporty a zopakujeme zásady bezpečného sportování. Budeme určovat vzájemnou polohu dvou předmětů, procvičíme si číselnou řadu. Upevníme si prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), částečně se zorientujeme se v prostoru, v rovině, v čase (co děláme celý den). A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

JARO

Časový rozsah: březen, duben, květen

Charakteristika integrovaného bloku

Blok JARO charakterizuje probouzející se příroda. Pobyt venku nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, pokusy s klíčením semen, zahradnické práce, vnímání změn v přírodě, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Stromy, jarní rostliny, zvířata a jejich mláďata, tažní ptáci budou předmětem pozorování  nebo motivem pro činnosti z nich vyplývající. Den Země nám připomene, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a musíme ho chránit. Velikonoční tradice, společné dílny s rodiči a dětmi budou oslavou velikonočních svátků. Zařadíme hry s dopravní tématikou, poznáme semafor, dopravní značky a dopravní prostředky. Upevníme si pravidla chování na ulici, bezpečnost v dopravě. Svátek matek rozvine podtéma „rodina“ a vše, co s ním souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance, činnosti v rodině, kladné a záporné vlastnosti, apod.). Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny, zvířata a jejich mláďata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností.

LÉTO

Časový rozsah: červen, červenec, srpen

Charakteristika integrovaného bloku

Integrovaný blok LÉTO otevře dětem téma související s péčí o druhé (zvířecí rodiče a jejich mláďata), s prací zvířat a jejich užitkem (včely, mravenci atd.), s významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti. Budeme rozpoznávat různé materiály a jejich vlastnosti (písek, voda, textil, apod.). Procvičíme si základní orientaci v místě, kde bydlíme, na mapě ČR, ve světě (globus). Připravíme oslavu Dne dětí, uspořádáme zábavné sportovní odpoledne. Seznámíme se s letními sporty a připomeneme zásady bezpečnosti na dovolené u vody, v lese, v cizím městě, v blízkosti elektrického proudu, ohně, při setkání s cizím člověkem. Naučíme se pojmenovat zvířata v zoo, zjistíme, proč tam zvířata žijí, připomeneme si chování v prostředí, kde mají svůj domov zvířata. Budeme si vyprávět o cestování a těšit se na prázdniny. Během prázdnin budeme prožívat různá dobrodružství a podnikat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Výuka v souvislostech integrovaná do jednotlivých bloků naplňuje bezezbytku i všechny výstupy vzdělávacích oblasti školního kurikula pro předškolní vzdělávání.

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY ANEB V DUCHU TRADIC

Najdou se určitě během roku dny, kdy bychom i v Sofia School měli slavit. Prožít něco, na co dlouho nezapomeneme nebo věnovat zážitek těm, které máme rádi, ke kterým hledáme cestu či se kterými trávíme spoustu času.

Využít projektovou metodu při plánování činností přináší možnost propojení jednotlivých oblastí do jednoho celku. Výhodou projektů je jasný začátek a konec.

Projekty mají motivační sílu, zaměstnávají a formují celou osobnost. Umožňují kvalitní a přirozenou diferenciaci a individualizaci.

Dítě se učí:

 • spolupracovat
 • diskutovat a formulovat názory
 • řešit problémy
 • hledat informace
 • tvořit, využívat fantazii a kreativitu
 • mravním hodnotám (vnitřní kázeň, odpovědnost, tolerance, etika)
Období Projekt Akce Realizace
Leden Masopust Novoroční setkání Zima
Únor Maškaráda, karneval, oslava konce prvního pololetí
Březen Den Země
Velikonoce
Pálení čarodějnic
Májky
Smrtka ven, vejce sem Jaro
Duben Školní slet – pálení čarodějnic
Květen Lásky čas – svátek matek
Červen Rozloučení s předškoláky Zahradní slavnost Léto
Červenec Příměstský tábor Hledání pokladů
Srpen Letní putování
Září  Posvícení
Drakiáda
Bez práce nejsou koláče Podzim
Říjen
Listopad Dušičky Halloween
Prosinec Mikuláš
Vánoce
Mikuláš Zima
Vánoční setkání s rodiči a možná přijde i Ježíšek